Z kim podejmujemy pracę?

Diagnozę i terapię logopedyczną bądź neurologopedyczną prowadzimy z dziećmi z:
- wadami wymowy
- opóźnionym rozwojem mowy
- rozszczepem wargi i podniebienia
- autyzmem
- niepełnosprawnością intelektualną,
- niedokształceniem mowy pochodzenia korowego
- niepłynnością mówienia

Mile widziana także młodzież chcąca doskonalić swoja wymowę i dykcję.

Co powinno zastanowić rodzica u swojego dziecka?

Dziecko 2-3 rż.

- nie gaworzyło w okresie niemowlęcym
- nie spełnia podstawowych poleceń, które zawierają wyrazy znane mu z najbliższego otoczenia
- wymawia tylko pojedyncze dźwięki lub wyrazy
- nie potrafi nazwać części ciała, podstawowych czynności
- sprawia wrażenie jakby nie rozumiało kierowanych do niego wypowiedzi
- mowa jest zrozumiana tylko przez najbliższe otoczenie
- nie nawiązuje kontaktu wzrokowego
- głoski [f], [w] wypowiada głoski [h, p, b]

Dziecko 3-4 letnie (dodatkowo)

- głoski [k,g] realizowane są jako [t,d] np.toza zamiast koza, dęsi zamiast gęsi
- wypowiada głoski s,z,c, dz, t, d, n, l lub inne z językiem wsuniętym między zęby
- prezentuje ubogi zasób słów i pojęć
- nie buduje zdań kilkuwyrazowych
- ma trudności z gryzieniem, żuciem
- wypowiada się niepłynnie
- często przechodzi infekcje oddycha ustami, nie słyszy odgłosów z najbliższego otoczenia
- ubezdźwięcznia niektóre głoski mówi: sapałka zamiast zapałka, szapa zamiast żaba
- głoska [r] lub [l] realizowana jest jako [j] jampa zamiast lampa, jody zamiast lody
- nie potrafi ułożyć 3-elementowej historyjki obrazkowej
- nie potrafi opowiedzieć o tym co robi, bądź robiło
- nie zadaje pytań, nie jest zaciekawione otaczającym go światem

Dzieci 5-6 letnie (dodatkowo)

- gloski [sz, rz, cz, dż, r] brzmią nieprawidłowo
- nie potrafi opowiedzieć o zdarzeniach dnia codziennego
- nie potrafi wyjaśnić znaczenia przedmiotów z najbliższego otoczenia
- głoski [sz, rz, cz, dż] realizowane są jako [s, z, c, dz] capka zamiast czapka, zyrafa zamiast żyrafa, czekolada zamiast czekolada
- głoska [r] realizowana jest jako [l] lakieta zamiast rakieta
- dziecko przestawia sylaby w wyrazie
- nie potrafi nazywać kolorów